Domen för publicering av ett videoklipp där man såg hur två barn omhändertogs ändrades inte

Publicerad 4.12.2018

Högsta domstolen (HD) ändrade inte en dom genom vilken hovrätten hade dömt två män till 30 respektive 40 dagsböter för spridande av information som kränker privatlivet. Männen hade publicerat ett videoklipp där man såg hur beslutet att omhänderta två barn verkställdes.

Den ena mannens två 9-åriga barn hade omhändertagits och socialmyndigheterna hade biträdda av polis hämtat barnen i deras hem. Barnens far hade videofilmat situationen och därefter överlämnat videoklippet till den andra mannen, som hade publicerat det på YouTube, sedan han först grumlat ansiktena på de personer som förekom i videon. Trots detta hade det varit möjligt att känna igen barnen.

HD ansåg att enbart den omständigheten att barnens vårdnadshavare hade samtyckt till att videoklippet publicerades inte hade medfört rätt till publicering. Vårdnadshavaren har rätt att besluta om angelägenheter som gäller barnet och således i princip också rätt att besluta om publicering av information som gäller barnet. När vårdnadshavaren fattar ett sådant beslut ska han eller hon emellertid ta hänsyn till barnets självständiga rätt till skydd för sitt privatliv samt till barnets bästa.

HD bedömde saken utgående från skyddet för privatliv och yttrandefrihet, vilka är i grundlagen garanterade grundläggande fri- och rättigheter. HD ansåg att publiceringen av videoklippet i och för sig gällde en omständighet av stor allmän betydelse, dvs. riktigheten av ett myndighetsförfarande. Publiceringen av videoklippet, som innehållit uppgifter som hänförde sig till omhändertagandet av barnen och som ingående återgett barnens känslor, hade dock kraftigt kränkt barnens privatliv. Det att videoklippet hade publicerats på internet, där vem som helst hade kunnat se det och då det i praktiken kunde vara omöjligt att radera klippet därifrån, hade varit ägnat att ytterligare öka publiceringens skadliga verkningar. Publiceringen hade inte varit förenlig med barnens bästa.


Ytterligare uppgifter lämnas av föredraganden Elina Elo, tel. 02956 40055, elina.elo(at)oikeus.fi

Domen (R2017/701, 4.12.2018) kan beställas hos HD:s registratur, tel. 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi