Högsta domstolen beviljade besvärstillstånd i ett brottmål som gäller miljöbrott i Talvivaara

Publicerad 2.11.2018

Talvivaara Sotkamo Oy:s tidigare verkställande direktör och styrelseordförande Pekka Perä och tidigare produktionsdirektör Lassi Lammassaari har av högsta domstolen (HD) beviljats ett partiellt besvärstillstånd.

Besvärstillstånd har beviljats till den del som det är frågan om tolkningen av strafflagens bestämmelse om miljöförstöring. Tolkningsfrågan är om rekvisiten för miljöförstöring har uppfyllts i en situation där utsläppen av avloppsvatten från gruvan har innehållit avsevärt högre halter miljöskadliga substanser än vad bolaget estimerat i sin ansökan om miljötillstånd, men inga exakta utsläppsgränser för ifrågavarande substanser har ställts i det beviljade miljötillståndet.

Efter att gruvdriften i Talvivaara inleddes visade det sig att det i avloppsvattnet från gruvan förekom miljöskadliga halter av natrium, sulfat och mangan. Rovaniemi hovrätt har ansett att miljötillståndet inte gav rätt till utsläpp ifall de faktiska utsläppen väsentligt avvek från vad sökanden uppgett när miljötillståndet söktes. Hovrätten har dömt Perä till ett 6 månader långt villkorligt fängelsestraff för grov miljöförstöring och Lammassaari till 60 dagsböter för miljöförstöring.

HD beviljade Perä besvärstillstånd också i en fråga som gäller förfarandet i hovrätten. Hannu Natunen, som varit verkställande direktör och produktionsdirektör i bolaget, har också ansökt om besvärstillstånd, men HD har inte ännu tagit ställning till hans ansökan.


Ytterligare uppgifter lämnas av föredraganden Minna Heikinsalmi, tel. 02956 40073, minna.heikinsalmi(at)oikeus.fi

Diarienumret i HD är R2018/371