HD beviljar inte besvärstillstånd i ett mål som gäller totalvägran

Publicerad 13.11.2018

Högsta domstolen (HD) prövar inte ett brottmål där det har varit frågan om huruvida en man som av pacifistiska skäl vägrat att fullgöra värnplikt eller civiltjänst ska dömas till straff för att han vägrat att fullgöra civiltjänst.

Helsingfors hovrätts friande dom förblev således i kraft. Åklagaren hade ansökt om besvärstillstånd hos högsta domstolen.

Hovrätten förkastade i februari 2018 åtalet mot mannen gällande vägran att fullgöra civiltjänst. Enligt hovrätten kunde den pacifistiska övertygelse som svaranden företrädde inte försättas i en ojämlik ställning jämfört med den övertygelse som Jehovas vittnen företräder. Tillämpningen av straffbestämmelsen i civiltjänstlagen skulle ha lett till en uppenbar stridighet mot grundlagens jämlikhetsprincip och diskrimineringsförbud.

Efter hovrättens dom har riksdagen förelagts en proposition i vilken det föreslås att lagen som gäller befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt ska upphävas.

Ytterligare uppgifter lämnas av referendarierådet Essi Kinnunen, tel. 02956 40069, essi.kinnunen(at)oikeus.fi.

Ärendets diarienummer i HD är R2018/286