Vårdslös förvaring av bankkort och bankkod ledde till begränsat ersättningsansvar

Publicerad 1.11.2018

Högsta domstolen (HD) har meddelat ett prejudikat som gäller vilket ansvar innehavaren av ett bankkort har för förvaringen av kortet och den tillhörande pinkoden. I fallet avvägde HD skillnaden mellan vad som ska betraktas som vårdslös och grovt vårdslös förvaring.

En företagare i norra Finland hade haft sitt bankkort i plånboken på skrivbordet och pinkoden i bankens kuvert i en låda i skrivbordet. Mannen hade avlägsnat sig från kontoret och varit borta i ungefär tio minuter utan att låsa ytterdörren. Under den tiden hade gärningsmannen, som förblivit okänd, stulit kortet och pinkoden och tagit ut nästan 5 000 euro med kortet. Banken krävde att mannen åläggs att ersätta de medel som tagits ut obehörigen med kortet, eftersom mannen hade förvarat kortet och pinkoden på ett sätt som visade på grov vårdslöshet. Mannen erkände att han hade förfarit vårdslöst men bestred att förfarandet varit grovt.

I HD var det fråga om gränsdragning mellan vårdslöshet och grov vårdslöshet. Enligt lagen ansvarar innehavaren av bankkortet för obehörig användning av kortet till det fulla beloppet, om han eller hon har förvarat kortet och dess pinkod så att förfarandet är avsiktligt eller innebär grov vårdslöshet. Om vårdslösheten inte är grov, ansvarar bankkortets innehavare för obehörig användning endast till ett begränsat belopp.

HD ansåg att mannens förfarande inte hade visat på sådan klandervärd likgiltighet för säkerhetsföreskrifterna och ökad risk för missbruk av kortet att hans vårdslöshet skulle betraktas som grov. Därför var mannen ansvarig för obehörig användning av kortet endast till det begränsade belopp som avses i lagen och som i detta fall var 150 euro. Tingsrätten hade tidigare kommit fram till samma slutresultat. Hovrätten hade däremot godkänt bankens krav i dess helhet.

HD röstade om avgörandet. Två ledamöter ansåg att mannens förfarande visade på grov vårdslöshet.

Mer information: Tf. äldre justitiesekreterare Tiina Väisänen, tfn 02956 40075, tiina.vaisanen(at)oikeus.fi

Domen (1.11.2018, dnr S2017/178) kan beställas från registratorskontoret, tfn 02956 40050 eller korkein.oikeus(at)oikeus.fi.