Högsta domstolen beviljade inte besvärstillstånd till företagsledarna i ett ärende som gällde grovt bedrägeri

Publicerad 26.9.2018

Högsta domstolen (HD) prövar inte brottmålet gällande grova bedrägerier som hade begåtts i RETS Timber Oy Ltd:s (nuvarande Mena Wood Oy Ltd) affärsverksamhet.

Helsingfors hovrätts dom från juli 2018 förblir därmed i kraft. Besvärstillstånd hos HD hade sökts av alla sex svarande och av ett bolag som hade dömts att betala skadestånd.

I ärendet var det bland annat fråga om huruvida svarandena hade skapat ett avtals-, fakturerings- och vinstutdelningsarrangemang med hjälp av vilket RETS Timber Oy Ltd hade vilseletts att göra obefogade betalningar till flera affärspartners, som utgjordes av bolag vilka tillhörde svarandenas intressesfär.

Hovrätten dömde svarandena till fängelsestraff i mellan 1 år 3 månader och 6 år 6 månader samt till skadeståndsansvar vars totalbelopp översteg tio miljoner euro.

Mer information: föredragande Jenny Öberg, tfn 02956 40129, jenny.oberg(at)oikeus.fi

Ärendets diarienummer i HD: R2018/681