HD ansåg att internetförsäljning och hemleverans av alkoholdrycker var förbjudet

Publicerad 28.6.2018

Högsta domstolen (HD) har dömt en estnisk företagare som sålde alkoholdrycker via sin webbplats till straff för alkoholbrott.

Företagaren hade sommaren 2009 sålt alkoholdrycker till privatpersoner bosatta i Finland. Man hade kommit överens om affärerna via bolagets webbplats och därefter hade företagaren tagit med sig dryckerna från Estland till Finland och här levererat dem hem till köparna. HD ansåg att det hade handlat om detaljhandel i strid med alkohollagen. Företagaren hade således gjort sig skyldig till alkoholbrott.

I HD var den centrala frågan huruvida den finländska alkohollagstiftningen stred mot EU-rätten, vilket företagaren hävdade. HD bedömde i sitt avgörande Alkos detaljhandelsmonopol samt systemet med detaljhandelstillstånd för svaga alkoholdrycker, som förutsatte bland annat ett av tillståndsmyndigheten godkänt försäljningsställe, med avseende på EU-rätten. HD kom fram till att detaljhandelsmonopolet och systemet med detaljhandelstillstånd inte stod i strid med EU-rätten.

Mer information: föredragande Tiina-Liisa Autio, tfn 02956 40086, tiina-liisa.autio(at)oikeus.fi.

Domen (R2017/507, 28.6.2018) kan beställas från HD:s registratorskontor, tfn 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi