Framsida » Aktuellt » Pressmeddelanden » 2016 » Högsta domstolen drog upp linjerna för rättspraxis för omskärelse av pojkar

Högsta domstolen drog upp linjerna för rättspraxis för omskärelse av pojkar

Publicerad 31.3.2016

Högsta domstolen (HD) har i dag meddelat två prejudikat, i vilka man har dragit upp linjerna för straffbarhet i fråga om omskärelse av pojkar som har utförts av religiösa och kulturella skäl. Avgörandena kompletterar HD:s tidigare linje enligt vilken omskärelse av pojkar som har utförts av andra än medicinska skäl i sig uppfyller rekvisiten för misshandelsbrott, men är inte straffbar i en situation där den kan anses vara förenlig med barnets intresse.

I det första fallet var det fråga om två omskärelser som muslimska familjer hade låtit utföra på sina 7- och 12-åriga pojkar. Operationerna hade utförts på båda föräldrarnas begäran och de hade utförts av en person som inte var läkare. HD ansåg att det var avgörande att ingreppen bedömda enligt medicinska kriterier ändå hade utförts med yrkesskicklighet och att ingreppen var förenliga med pojkarnas intressen. Å andra sidan borde ingreppet framför allt i fråga om den pojke som fyllt 12 år ha förutsatt att pojkens egen åsikt skulle ha utretts. HD ändrade inte Helsingfors hovrätts dom med vilken åtalen för anstiftan och misshandel mot föräldrarna och den person som hade utfört omskärelserna förkastades.

I det andra fallet hade en far av nigerianskt ursprung på grund av sin kulturella bakgrund låtit omskära sin fyra månader gamla son i strid med den finländska mammans vilja. Pappan hade misslett den läkare som hade utfört omskärelsen att tro att även barnets mamma hade samtyckt till ingreppet. HD ansåg att ingreppet skulle ha förutsatt båda föräldrarnas samtycke och stannade för att denna omständighet var avgörande när man prövade om ingreppet kunde anses vara förenligt med barnets intresse. HD dömde fadern till ett bötesstraff för misshandel. HD friade den läkare som hade utfört ingreppet från åtal på samma sätt som de lägre rättsinstanserna.

I avgörandet konstaterade HD dessutom att Finland saknar uttrycklig lagstiftning om omskärelse som utförs på andra än medicinska grunder. Även om social- och hälsovårdsministeriet har meddelat en rekommendation om frågan, undanröjer den inte de oklarheter som hänför sig till omskärelse till exempel när det gäller straffrättsligt ansvar för personer som handlar i strid med rekommendationen.

Mer information: Referendarierådet Heli Melander, tfn 02956 40022 eller heli.melander(at)oikeus.fi

Domarna (dnr R2014/116 och R2014/211, 31.3.2016) kan beställas från registratorskontoret, tfn 02956 40050 eller korkein.oikeus(at)oikeus.fi.