Framsida » Aktuellt » Pressmeddelanden » 2012 » Rättegångsombud blir obligatoriska i ärenden som gäller återbrytande av dom och klagan på grund av domvilla

Rättegångsombud blir obligatoriska i ärenden som gäller återbrytande av dom och klagan på grund av domvilla

Publicerad 20.12.2012

Från och med början av år 2013 blir det obligatoriskt att anlita rättegångsombud eller -biträde i ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande i högsta domstolen. Återställande av försutten fatalietid utgör ett undantag från denna regel. Det är fortfarande möjligt att ansöka om återställande av försutten fatalietid utan att anlita rättegångsombud eller -biträde.

Däremot gäller skyldigheten att anlita rättegångsombud ansökningar om att återbryta en dom och klagan till följd av misstänkt domvilla som inlämnas till högsta domstolen.

Skyldigheten att anlita rättegångsombud kommer inte att gälla motparter i ansökningsärenden.

Skyldigheten att anlita rättegångsombud regleras i en ändring av rättegångsbalken som träder i kraft från och med början av året. Rättegångsbalken är en lag, i vilken de mest centrala regler som gäller rättegångsförfarandet ingår.

Rättegångsbiträdenas verksamhet blir tillståndspliktig

Från och med början av året blir även rättegångsombudens och -biträdenas verksamhet tillståndspliktig. Endast en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett rättegångsbiträde med tillstånd kan i fortsättningen anlitas som rättegångsombud eller -biträde vid högsta domstolen och övriga allmänna domstolar. Tillstånd krävs inte om rättegångsombudet eller biträdet står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till en part. Tillståndssystemet gäller inte heller jurister anställda hos arbetsmarknadsorganisationer då de arbetar som rättegångsombud i mål och ärenden som gäller anställningsförhållanden. Tillstånden beviljas av en oberoende rättegångsbiträdesnämnd.

Lagen om rättegångsbiträden med tillstånd träder i kraft vid början an år 2013. Personen som är behöriga som rättegångsombud och rättegångsbiträden då lagen träder i kraft är fortfarande behöriga att vara verksamma som rättegångsombud och rättegångsbiträden under en övergångsperiod på ett år från att lagen trädde i kraft.

Målsättningen med ändringar är att förbättra parternas rättskydd och förutsättningarna för en ändamålsenlig rättsvård.

Lag om ändring av 15 och 31 kap. i rättegångsbalken (718/2011)
Lag om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011)
Lag om ändring av lagen om advokater (716/2011)

Tillägsuppgifter: Högsta domstolens kommunikationstjänster.