Framsida » Aktuellt » Pressmeddelanden » 2012 » Pressmeddelande 8.6.2012 - HD:s ledamöter är aldrig skiljemän som utses av parterna i tvister

Pressmeddelande 8.6.2012 - HD:s ledamöter är aldrig skiljemän som utses av parterna i tvister

Publicerad 6.6.2012

I massmedierna har det framförts uppfattningar om att domarnas skiljemannauppdrag är förenade med risk för korruption, eftersom uppgifterna om parterna i tvisterna inte är offentliga. Problemet har ansetts vara att skiljemannen utses av en part i en tvisten, som också betalar skiljemannens arvode för uppdraget.

Högsta domstolens (HD) ledamöter är aldrig skiljemän som utses av parterna i tvister. Bisysslotillstånd beviljas och i praktiken också begärs endast i fall där domaren är ordförande eller enda skiljeman i skiljemannaförfarandet. Ordföranden väljs tillsammans av de skiljemän som parterna i tvisten utsett eller av någon opartisk instans, såsom Centralhandelskammarens skiljemannanämnd. Den ende skiljemannen utses av vardera parten i tvisten tillsammans eller av en opartisk instans, i praktiken oftast Centralhandelskammarens skiljemannanämnd. En sådan skiljeman är inte beroende av någondera parten i sin verksamhet. Skiljemannens arvode bestäms i skiljedomen, vanligtvis så att det ska betalas av den part som har förlorat målet.

Enligt rättegångsbalkens bestämmelser om domarjäv är domaren jävig bland annat om han eller hon har behandlat samma ärende i en annan domstol, hos någon annan myndighet eller som skiljeman. Domaren är också jävig om någon annan omständighet som kan jämställas med de omständigheter som avses i bestämmelserna i fråga ger grundad anledning att ifrågasätta domarens opartiskhet. Uppsåtlig överträdelse av jävsbestämmelserna ska bestraffas som brott mot tjänsteplikten. Domaren är också straffrättsligt ansvarig om han eller hon anses ha tagit emot mutor i sin verksamhet som skiljeman.

I samband med en ansökan om bisysslotillstånd får HD:s president också information om parterna i skiljemannaförfarandet. Dessa uppgifter är dock sekretessbelagda (18 § 4 mom. i statstjänstemannalagen).

Mer information: Kommunikationschef Pia Sive, tfn 02956 40052