Framsida » Aktuellt » Pressmeddelanden » 2012 » Pressmeddelande 25.5.2012 - Dom för 12 grova subventionsbedrägerier i målet kring Riihistiftelsen

Pressmeddelande 25.5.2012 - Dom för 12 grova subventionsbedrägerier i målet kring Riihistiftelsen

Publicerad 25.5.2012

Högsta domstolen (HD) har dömt den förre styrelseordföranden i Riihistiftelsen, som sysslat med allmännyttigt bostadsbyggande, till ovillkorligt fängelse i två år och tio månader för 12 fall av grovt subventionsbedrägeri samt de av hovrätten tillräknade fallen av grov förskingring. Hovrätten hade efter omröstning dömt ordföranden till villkorligt fängelse i ett år och sex månader för ett fall av grovt subventionsbedrägeri och 17 fall av grov förskingring.

När det gäller subventionsbedrägerierna hade hovrätten ansett att felaktig information hade getts i samband med ansökan om arava- och räntestödslån i fråga om de bostadsbyggnadsobjekt som Riihistiftelsen låtit bygga och korrekt information hade inte heller lämnats efter att byggandet avslutats i samband med de så kallade anmälningarna om slutpris. Hovrätten hade dock med undantag för ett fall förkastat åtalen gällande grovt subventionsbedrägeri, eftersom de felaktiga uppgifterna inte ansågs ha varit ägnade att väsentligt påverka möjligheterna att få subventioner eller deras belopp eller villkoren för dem på det sätt som avses i fråga om subventionsbedrägeri.

HD ansåg att ordförandens förfarande, när ordföranden bland annat med hjälp av genomfakturering utan grund hade styrt medel till vissa bolag, hade klart stridit mot grundprinciperna för stödsystemet för allmännyttig hyresbostadsproduktion. Ordföranden hade skaffat sig själv eller dessa bolag olaglig fördel till ett värde av drygt 2,6 miljoner mark, dvs. drygt 400 000 euro. Till skillnad från hovrättens ståndpunkt ansåg HD att förfarandet inte varit mindre klandervärt för att dessa extra förmåner hade skaffats i samband med byggnadsverksamhet som krävt betydande kapital eller för att deras inverkan på hyresnivån för de boende uppenbarligen överlag har varit jämförelsevis liten.

HD ansåg i enlighet med hovrätten att ordföranden gjort sig skyldig till subventionsbedrägeri i fråga om ett bostadsbyggnadsobjekt till den del som det hade företagits tilläggs- och ändringsarbeten på byggnadsobjektet som höjt objektets värde i strid med Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, dvs. tidigare Statens bostadsfonds (ARA) godkännande. I fråga om sju andra byggnadsobjekt hade beställandet av tilläggs- och ombyggnadsarbeten inte väsentligt påverkat möjligheterna att få subventioner eller deras belopp eller villkoren för dem på det sätt som avses i fråga om subventionsbedrägeri.

HD godkände också i huvudsak ARA:s straffyrkande för subventionsbedrägeri till den del som ordföranden hade lånat statsunderstödda lånemedel som fastighetsbolagen fått för bostadsproduktion vidare utan ränta till sig själv, till ett bolag samt till Riihistiftelsen. Samtidigt hade ordföranden och honom närstående privatpersoner samt hans bolag gett fastighetsbolagen lån för att täcka finansiellt underskott för vilka ränta hade tagits ut.

Vid straffmätningen fäste HD uppmärksamhet bland annat vid att ordförandens tillvägagångssätt visade på medveten strävan att dra nytta av statsstödet på ett klart klandervärt sätt. I princip ansåg HD att ett rättvist straff för de tillräknade fallen av grovt subventionsbrott och grov förskingring är fängelse i tre år och sex månader. Straffet sänktes emellertid eftersom förundersökningen, åtalsprövningen och rättegången i ärendet sammanlagt pågått över tio år.

ARA:s skadeståndskrav gällande kapital på över 3,5 miljoner euro på Riihistiftelsens förre styrelseordförande återförvisades till Uleåborgs tingsrätt för behandling.

Mer information: Kommunikationschef Pia Sive, tfn 029 3640052

Domen (25.5.2012 dnr R2010/798) kan vid behov beställas från registraturen, tfn 029 3640050 eller korkein.oikeus(at)oikeus.fi