Framsida » Aktuellt » Pressmeddelanden » 2012 » Pressmeddelande 16.5.2012 - Det var inte fråga om förlåtelse för brott i det uppmärksammade s.k. heroinmålet

Pressmeddelande 16.5.2012 - Det var inte fråga om förlåtelse för brott i det uppmärksammade s.k. heroinmålet

Publicerad 25.5.2012

En dom som Kouvola hovrätt meddelade 2002 har väckt diskussion i offentligheten. Enligt uppgifter i medierna skulle man ha förlåtit innehavet av ett kilo heroin. Vidare har det sagts att enligt den ansökan om besvärstillstånd som åklagaren lämnade in till HD skulle orsaken till förlåtelsen i den hemligstämplade domen ha varit att svaranden tipsat polisen.

I rättegången i målet har det inte varit fråga om att hovrätten skulle ha ”förlåtit” brottet. Enligt åtalet var svaranden åtalad för olagligt innehav av ett parti narkotika i försäljningssyfte. Tings- och hovrätten hade utgående från det material och den bevisning som lagts fram i målet gjort bevisbedömning av huruvida det varit fråga om olagligt innehav i försäljningssyfte i enlighet med vad som anförts i åtalet. Åtalet förkastades i bägge rättsinstanserna, eftersom man vid bevisbedömningen kom fram till att omständigheterna i det aktuella fallet inte uppfyllde gärningsbeskrivningen i åtalet.

Högsta domstolen tog inte upp målet till ny behandling 2002 på grund av ansökan om besvärstillstånd.

När besvärstillstånd prövas är det alltid fråga om någon av de lagbestämda förutsättningarna för att tillstånd ska beviljas föreligger. Vid prövningen är det bland annat av betydelse om det enskilda fall som föreligger till behandling lämpar sig som prejudikatsgrund. Så är sällan fallet till exempel när avgörandet av ett mål är fast knutet till bevisbedömningen i det enskilda fallet. Ett negativt beslut om besvärstillstånd innebär inte att högsta domstolen tar ställning till hovrättens dom, som förblir i kraft.

I ett dylikt fall, där hovrättens dom har baserat sig på bevisbedömning som gäller gärningsbeskrivningen i åtalet, är hovrättens dom inte av prejudikatskaraktär, liksom inte heller högsta domstolens beslut att inte pröva saken på nytt.

Ytterligare information: Kommunikationschef Pia Sive, tfn 02956 40052, pia.sive(at)oikeus.fi