Framsida » Aktuellt » Pressmeddelanden » 2012 » Pressmeddelande 30.1.2012 - Faderskap fastställdes trots att tiden för väckande av talan gått ut

Pressmeddelande 30.1.2012 - Faderskap fastställdes trots att tiden för väckande av talan gått ut

Publicerad 30.1.2012

Enligt ett avgörande som Högsta domstolen (HD) meddelade i dag stred tillämpningen av den bestämmelse som begränsar väckandet av faderskapstalan mot skyddet för privatlivet, som tryggas i grundlagen och Europakonventionen. Bestämmelsen om tiden för väckande av talan tillämpades därför inte och faderskapet fastställdes. Bestämmelsen gäller personer som är födda innan faderskapslagen trädde i kraft 1976. De borde ha väckt faderskapstalan inom en tidsfrist på fem år, alltså senast 1981.

Det var fråga om ett fall där en man som var född utom äktenskapet hade fått reda på sin biologiska fars identitet först som vuxen. En DNA-undersökning bevisade det biologiska faderskapet. Eftersom fadern vägrade att erkänna sitt faderskap, väckte mannen talan om fastställande av faderskapet. Fadern ansåg att talan borde ha förkastats, eftersom den i lagen föreskrivna tidsfristen för väckande av talan hade gått ut.

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har tagit ställning till flera ärenden som gällt faderskapsrättegångar. I fjol meddelade Europadomstolen två avgöranden som gällde Finland och där domstolen ansåg att bestämmelsen om tiden för väckande av talan och tillämpningen av den varit för stelbent och därför stridit mot Europakonventionen.

HD anser att Europadomstolens avgörandepraxis ger uttryck för principen att ett barn har, med vissa undantag, rätt att få veta vem som är dess biologiska far och rätt att åtminstone en gång få ett ärende som gäller fastställande av det juridiska förhållandet behandlat i domstol. Tillika ingår dessa rättigheter som gäller en persons ursprung och identitet också i det skydd för privatlivet som avses i grundlagen.

Enligt HD:s avgörande kunde en tillämpning av bestämmelsen om tiden för väckande av talen i fall, där juridiska eller faktiska orsaker har förhindrat väckande av faderskapstalan inom föreskriven tid, leda till en uppenbar konflikt med grundlagen. I en sådan situation ska domstolen med stöd av 106 § i grundlagen ge grundlagsbestämmelsen företräde. Man måste också beakta utgångspunkten för grundlagen, nämligen att alla är lika inför lagen och ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av ursprung eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.

Ärendet avgjordes i plenum och avgörandet tillkom efter omröstning.

Esbo tingsrätt hade i tiden förkastat faderskapstalan. Helsingfors hovrätt hade upphävt tingsrättens avgörande och fastställt faderskapet. HD fastställde slutresultatet av hovrättens dom.

Högsta domstolens avgörande (på finska S2010/118, 30.1.2012) kan beställas från registraturen, tfn 02956 40050 eller korkein.oikeus@oikeus.fi.

Ytterligare upplysningar: Chef för kommunikationstjänst Pia Sive, tfn 02956 40052 och äldre justitiesekreterare Caritha Aspelin, tfn 02956 40031