Ylimääräinen muutoksenhaku

Korkein oikeus voi poistaa tai purkaa tuomioistuimen lopullisen eli lainvoiman saaneen ratkaisun tai palauttaa menetetyn määräajan oikeudenkäymiskaaren 31 luvussa mainituilla perusteilla.

Kanteluille sekä tuomion purkamista ja menetetyn määräajan palauttamista koskeville hakemuksille on säädetty erityiset määräajat, jotka vaihtelevat asian laadun ja vedotun perusteen mukaan. Hakemuksen tuomion purkamiseksi voi kuitenkin tehdä rikosasian vastaajan eduksi ilman määräaikaa.

Lainvoimaisen ratkaisun poistaminen tai purkaminen ja menetetyn määräajan palauttaminen ovat poikkeuksellisia menettelyjä, jotka edellyttävät, että laissa säädetyt varsin tiukat perusteet täyttyvät.

Vuoden 2019 alusta lukien asianosainen saa korkeimmassa oikeudessa kannella tuomiovirheestä, hakea tuomion purkamista ja hakea menetetyn määräajan palauttamista samassa asiassa vain kerran, jollei asiaa ole erityisen painavasta syystä välttämätöntä tutkia uudelleen.

Tuomion poistamista tai purkamista voi korkeimmalta oikeudelta hakea laissa säädettyjä poikkeuksia lukuunottamatta vain, mikäli hakemuksen on laatinut asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Hakemus on tehtävä kirjallisesti, ja siinä on ilmoitettava vaatimuksen perusteet sekä ne todisteet, joihin vaatimus nojautuu. Hakemukseen on liitettävä vaatimuksen kohteena oleva ratkaisu ja ne kirjalliset todisteet, joihin siinä viitataan.


Tiedote 20.12.2012: Asiamiesten käyttö pakolliseksi purku- ja kanteluasioissa

 
Julkaistu 1.1.2019