Maksut

1.1.2016 LUKIEN PERITTÄVÄT MAKSUT

Oikeudenkäyntimaksu

- Oikeudenkäyntimaksu 500 euroa.

- Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan korkeimmassa oikeudessa maksu on saman suuruinen ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa.

- Oikeudenkäyntimaksua ei pääsääntöisesti peritä yksityishenkilön valittaessa vakuutusoikeuden ratkaisusta (Tuomioistuinmaksulaki 5 § 1 mom. 2 kohta).

Ote- ja jäljennösmaksut

Huomioithan, että käteismaksumahdollisuus päättyy 1. lokakuuta 2016. Tämän jälkeen maksaminen tapahtuu ainoastaan laskulla.

- Tavanomaisen asiakirjapyynnön perusteella valmistettu oikeaksi todistettu ote tai jäljennös 2,40 euroa sivulta. Asianosaiselta enintään 86 euroa asiakirjalta.

- Oikeaksi todistamaton A 4-kokoa oleva jäljennös 0,60 euroa sivulta ja A 3-kokoa oleva jäljennös 1,20 euroa sivulta. Asianosaiselta enintään 86 euroa asiakirjalta.

- Salassa pidettävien kohtien poistamista erityistä vaivaa edellyttävällä tavalla tai muita vastaavia erityisiä toimenpiteitä vaativan asiakirjapyynnön perusteella valmistettu ote tai jäljennös 3,50 euroa sivulta. Asianosaiselta enintään 180 euroa asiakirjalta.

- Otteesta tai jäljennöksestä peritään aina vähintään 8 euron maksu.

- Skannaamista edellyttävän asiakirjan toimittamisesta sähköpostitse ja telekopiona toimitettavasta jäljennöksestä peritään maksu kuten edellä.

Todistusmaksu

- Tilauksesta annettavasta todistuksesta peritään todistusmaksua 30 euroa.

Nauha- tai tallennemaksu

- Asian käsittelyn sisältävästä ääni- tai kuvanauhoitteesta taikka tallenteesta peritään tilaajalta nauha- ja tallennekustannusten lisäksi toimituskustannuksena 27 euroa. Jos nauhan tai tallenteen toimittaminen edellyttää työtä yli kaksi tuntia, toimituskustannuksena peritään kahden tunnin ylittävältä kultakin täydeltä tunnilta 22 euroa, enintään 547 euroa (nauha 5 e, cd 2 e, muistitikku 5 e).

Tiedon esille hakemisesta perittävä maksu

- Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta peritään 22 euroa/tunti.

Milloin maksua ei peritä?

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä henkilöltä, jolle on myönnetty oikeusapua, eikä esimerkiksi silloin, kun KKO muuttaa rikosasiassa annetun ratkaisun lopputulosta muutoksenhakijan eduksi, hyväksyy ylimääräisen muutoksenhakemuksen taikka palauttaa tai siirtää asian kokonaisuudessaan toisen viranomaisen käsiteltäväksi.


KKO:n tiedote 31.12.2015: Tuomioistuinmaksut nousevat vuoden 2016 alusta

Tuomioistuinmaksulaki (1455/2015)

Oikeusministeriön asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016-2018 (1558/2015)


 
Julkaistu 25.7.2017