1.1.2019 lukien perittävät maksut

Oikeudenkäyntimaksu

Oikeudenkäyntimaksu 510 euroa.

Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan korkeimmassa oikeudessa maksu on saman suuruinen ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa.

Oikeudenkäyntimaksua ei pääsääntöisesti peritä yksityishenkilön valittaessa vakuutusoikeuden ratkaisusta (Tuomioistuinmaksulaki 5 § 1 mom. 2 kohta).

Ote- ja jäljennösmaksut

Huomioithan, että käteismaksun mahdollisuutta ei ole. Maksu suoritetaan pankkiin kirjaamosta saatavan laskun avulla.

Tavanomaisen asiakirjapyynnön perusteella valmistettu oikeaksi todistettu ote tai jäljennös 2,50 euroa sivulta. Asianosaiselta enintään 89 euroa asiakirjalta.

Oikeaksi todistamaton A 4-kokoa oleva jäljennös 0,60 euroa sivulta ja A 3-kokoa oleva jäljennös 1,20 euroa sivulta. Asianosaiselta enintään 89 euroa asiakirjalta.

Salassa pidettävien kohtien poistamista erityistä vaivaa edellyttävällä tavalla tai muita vastaavia erityisiä toimenpiteitä vaativan asiakirjapyynnön perusteella valmistettu ote tai jäljennös 3,60 euroa sivulta. Asianosaiselta enintään 186 euroa asiakirjalta.

Otteesta tai jäljennöksestä peritään aina vähintään 10 euron maksu.

Skannaamista edellyttävän asiakirjan toimittamisesta sähköpostitse ja telekopiona toimitettavasta jäljennöksestä peritään maksu kuten edellä.

Todistusmaksu

Tilauksesta annettavasta todistuksesta peritään todistusmaksua 31 euroa.

Nauha- tai tallennemaksu

Asian käsittelyn sisältävästä ääni- tai kuvanauhoitteesta taikka tallenteesta peritään tilaajalta nauha- ja tallennekustannusten lisäksi toimituskustannuksena 28 euroa. Jos nauhan tai tallenteen toimittaminen edellyttää työtä yli kaksi tuntia, toimituskustannuksena peritään kahden tunnin ylittävältä kultakin täydeltä tunnilta 23 euroa, enintään 565 euroa (nauha 5 €, cd 2 €, muistitikku 5 €).

Tiedon esille hakemisesta perittävä maksu

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta peritään 22 euroa/tunti.

Milloin maksua ei peritä?

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä henkilöltä, jolle on myönnetty oikeusapua, eikä esimerkiksi silloin, kun KKO muuttaa rikosasiassa annetun ratkaisun lopputulosta muutoksenhakijan eduksi, hyväksyy ylimääräisen muutoksenhakemuksen taikka palauttaa tai siirtää asian kokonaisuudessaan toisen viranomaisen käsiteltäväksi.


 
Julkaistu 14.1.2020