Lausunto kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamista koskevasta työryhmän mietinnöstä

Diaarinumero:
OH2019/155
Taltionumero:
1340
Antopäivä:
22.8.2019

Oikeusministeriölle


Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 28.6.2019 (VN/2586/2018)

Lausunto kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamista koskevasta työryhmän mietinnöstä

1. Oikeusministeriö on 28.6.2019 pyytänyt lausuntoa kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamista koskevasta työryhmän mietinnöstä. Korkein oikeus on käsiteltyään asian täysistunnossa päättänyt antaa lausunnon.

2. Korkein oikeus ottaa kantaa työryhmän mietintöön vain siltä osin kuin siinä on ehdotettu poikkeamista oikeudenkäymiskaaren 30 luvussa säädetystä valituslupajärjestelmästä tietyissä asioissa. Työryhmän ehdotuksen mukaan markkinaoikeuden ratkaisuun haettaisiin muutosta korkeimmalta oikeudelta valituslupaa pyytämättä, jos valitus koskee kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetussa laissa tarkoitettua seuraamusmaksun määräämistä. Työryhmä on perustellut ehdotustaan yleisesti elinkeinonharjoittajan oikeusturvalla ja erityisesti perustuslakivaliokunnan lausunnolla PeVL 49/2016 vp.

3. Korkein oikeus toteaa, että korkeimman oikeuden päätehtävänä vakiintuneesti pidetään ennakkopäätösten antamista sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Korkeimmassa oikeudessa vuoden 1980 alusta lähtien sovellettu valituslupajärjestelmä ja sitä koskevan sääntelyn myöhempi kehittäminen on luonut varsin hyvät edellytykset sille, että korkein oikeus voi kohdentaa voimavarojaan erityisesti tämän tehtävän hoitamiseen. Kaikki poikkeukset valituslupajärjestelmästä merkitsevät sitä, että korkeimman oikeuden rajallisia voimavaroja joudutaan käyttämään myös sellaisiin asioihin, joiden ratkaisemisella ei välttämättä ole kyseistä yksittäistapausta laajempaa merkitystä. Tämä heikentää korkeimman oikeuden edellytyksiä hoitaa päätehtäväänsä asianmukaisesti. Tämän vuoksi on perusteltua pyrkiä mahdollisimman pitkälle välttämään sellaisia muutoksenhakusääntelyitä, jotka merkitsevät poikkeamista valituslupajärjestelmästä.

4. Ottaen huomioon edellä mainitussa perustuslakivaliokunnan lausunnossa PeVL 49/2016 vp esitetyt näkökohdat korkein oikeus katsoo, että työryhmän ehdotusta valituslupajärjestelmästä poikkeamisesta voidaan tässä tapauksessa pitää perusteltuna siltä osin kuin muutosta markkinaoikeuden ratkaisuun hakee se elinkeinonharjoittaja tai kuluttajansuojaviranomaisten eräitä toimivaltuuksia koskevan lain 17 §:ssä tarkoitettu muu henkilö, jolle markkinaoikeus on määrännyt seuraamusmaksun.

5. Korkein oikeus ei sitä vastoin pidä työryhmän ehdotusta perusteltuna siltä osin kuin poikkeus valituslupajärjestelmästä koskisi myös tilanteita, joissa markkinaoikeus ei ole hyväksynyt kuluttajansuojaviranomaisen hakemusta seuraamusmaksun määräämisestä ja viranomainen hakee muutosta markkinaoikeuden ratkaisuun. Korkein oikeus toteaa, että mainitussa perustuslakivaliokunnan lausunnossa viitatut Euroopan ihmisoikeussopimuksen seitsemännen lisäpöytäkirjan 2 artiklan ja KP-sopimuksen 14 artiklan 5 kappaleen määräykset koskevat vain rikoksesta tuomittuja. Ne eivät siten turvaa rangaistusvaatimuksen esittäjälle oikeutta muutoksenhakuun tilanteissa, joissa rangaistusvaatimus on ensimmäisessä oikeusasteessa hylätty. Oikeusturvasyyt eivät muutenkaan edellytä, että kuluttajansuojaviranomaisella olisi tällaisessa tilanteessa suora valitusoikeus. Näistä syistä ja edellä kohdassa 2 esitetyt yleiset näkökohdat huomioon ottaen korkein oikeus pitää perusteltuna ja riittävänä sitä, että korkein oikeus voi ottaa viranomaisen valituksen käsiteltäväkseen silloin, kun jokin oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:ssä säädetty valituslupaperuste täyttyy.

6. Edellä esitetyillä perusteilla Korkein oikeus katsoo, että työryhmän 3. lakiehdotuksen 7 luvun 4 a §:ää tulisi jatkovalmistelussa muuttaa siten, että siinä ehdotettu poikkeus valituslupajärjestelmästä koskee vain tilanteita, joissa markkinaoikeuden ratkaisuun hakee muutosta se elinkeinonharjoittaja tai muu henkilö, jolle markkinaoikeus on määrännyt seuraamusmaksun.


Presidentti Timo Esko

Kansliapäällikkö Tommi Vuorialho


Esittely täysistunnossa 21.8.2019

Läsnä: Presidentti Esko sekä oikeusneuvokset Häyhä, Jokela, Sippo, Koponen, Kantor, Littunen, Huovila, Antila, Hirvelä, Engstrand, Ilveskero, Mäkelä, Välimaa, Tammi-Salminen ja Tapani.

 
Julkaistu 22.8.2019