Lausunto luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Diaarinumero:
OH2018/79
Taltionumero:
1155
Antopäivä:
31.5.2018

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 23.3.2018 (OM 1/42/2017)


1. Oikeusministeriö on 23.3.2018 pyytänyt lausuntoa luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (jäljempänä lupalakimieslaki) muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta.

2. Oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana saa toimia asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai lupalakimieslaissa tarkoitettu luvan saanut oikeuden-käyntiavustaja. Korkein oikeus toteaa, että oikeudenkäyntiasiamiehillä ja -avustajilla on oikeusvaltiossa keskeinen merkitys oikeusturvan ja oikeudenhoidon toteuttamisessa.

3. Kuten arviomuistion sivulla 2 on todettu, lupalakimieslain säätämisen päätavoitteena on ollut oikeudenkäyntien asianosaisten oikeusturvan ja asianmukaisen oikeudenhoidon edellytysten parantaminen oikeudenkäyntiasiamiesten ja -avustajien työn laatutasoa nostamalla. Korkein oikeus toteaa, että edellä esitetyt tavoitteet koskevat kaikkia oikeudenkäyntiasiamiehiä ja -avustajia. Arviomuistiossa on käsitelty vain lupalakimieslain muutostarpeita, minkä vuoksi tässä lausunnossa asiaa käsitellään vain luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien kannalta.

4. Korkein oikeus toteaa, että luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat usein hoitavat tehtäviään moitteettomasti. Kaikkien avustajien työn laatu ei kuitenkaan ole noussut asianmukaisen oikeudenhoidon kannalta riittävälle tasolle. Korkein oikeus on lainkäyttötyönsä yhteydessä tehnyt havaintoja siitä, että osa luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista hoitaa päämiestensä oikeudenkäyntiasioita tavalla, joka osoittaa riittämätöntä perehtyneisyyttä oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään ja velvollisuuksiin oikeudenhoidossa taikka ainakin puutteellista kykyä tai halua hoitaa kulloinkin kyseessä olevaa asiaa sellaisella tavalla, jota oikeudenkäynnissä asiamiehenä tai avustajana toimivalta voidaan edellyttää. Korkeimman oikeuden käsiteltäväksi on esimerkiksi saatettu sellaisia luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien laatimia valituslupahakemuksia ja ylimääräisiä muutoksenhakemuksia, jotka ovat selvästi perusteettomia. Hakemuksen sisällöstä on usein pääteltävissä, että avustaja ei ole asianmukaisesti perehtynyt valitusluvan myöntämisen tai ylimääräisen muutoksenhaun edellytyksiin taikka ei muusta syystä ole ottanut niitä asianmukaisesti huomioon hakemusta laatiessaan.

5. Edellä mainitun vuoksi on myönteistä, että lupalakimieslain uudistustarpeita on pyritty arviomuistiossa kartoittamaan. Korkein oikeus pitää tärkeänä, että lain uudistamista jatketaan arviomuistion ja siitä saatavan lausuntopalautteen pohjalta. Korkein oikeus katsoo, että uudistustyössä tulee keskeisenä tavoitteena olla luvan myöntämisen ja luvan peruuttamisen edellytyksiä koskevien säännösten kehittäminen tavalla, joka edistää oikeudenkäyntiasiamiesten ja -avustajien työn laadun nostamista ja varmistamista sekä siten lupalakimiesjärjestelmän päätavoitteen toteutumista.

6. Korkein oikeus ei pidä aiheellisena ottaa tässä vaiheessa yksityiskohtaisesti kantaa arviomuistiossa käsiteltyihin yksittäisiin kysymyksiin.


Presidentti Timo Esko

Kansliapäällikkö Tommi Vuorialho


Esittely täysistunnossa 30.5.2018


Läsnä: Presidentti Esko sekä oikeusneuvokset Häyhä, Jokela, Sippo, Koponen, Pynnä, Littunen, Huovila, Antila, Hirvelä, Leppänen, Uusitalo, Engstrand, Ilveskero, Mäkelä ja Välimaa.

 
Julkaistu 31.5.2018