Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Diaarinumero:
OH2016/38
Taltionumero:
766
Antopäivä:
30.3.2016

Valtiovarainministeriölle

Viite: Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 29.2.2016 (VM/406/03.01.00/2016)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtion virkamieslain muuttamisesta

1. Valtiovarainministeriö on varannut Korkeimmalle oikeuden tilaisuuden antaa lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtion virkamieslain muuttamisesta. Valtiovarainministeriö on lausuntopyynnössään pyytänyt Korkeimmalta oikeudelta erikseen kannanottoa kysymyksiin asiakokonaisuudesta, joka koskee tiettyjen virka-miesryhmien valitusoikeutta.

2. Lausunto on valmisteltu Korkeimman oikeuden täysistuntoa varten työryhmässä, johon on kuulunut jäsenenä oikeusneuvos Jarmo Littunen ja sihteerinä kansliapäällikkö Tommi Vuorialho. Lausunto on käsitelty Korkeimman oikeuden täysistunnossa 30.3.2016.

3. Tässä lausunnossaan Korkein oikeus vastaa niihin nimenomaisiin kysymyksiin, jotka valtiovarainministeriö on esittänyt valtion virkamieslain 53 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen virkamiesryhmien valitusoikeudesta. Korkeimman oikeuden virkamiesten osalta kysymys on kansliahenkilökuntaan kuuluvista virkamiehistä eli muista virkamiehistä kuin lainkäyttöhenkilökuntaan kuuluvista tuomareista ja esittelijöistä.

Muutoksenhaku Korkeimman oikeuden virkamiehiä koskevista päätöksistä

4. Valtion virkamieslain (virkamieslaki) 53 §:ssä säädetään muutoksenhausta päätöksiin, joilla virkamiehelle on annettu varoitus, joilla virkamies on lomautettu, irtisanottu tai pidätetty virantoimituksesta tai joilla virkamiehen virkasuhde on purettu tai muutettu osa-aikaiseksi. Pääsääntönä on muutoksenhaku valittamalla valtioneuvoston päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (1 mom.) ja muiden viranomaisten päätöksistä hallinto-oikeuteen (2 mom.) siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

5. Virkamieslain 53 § ei koske tuomioistuinten tuomareita, joiden oikeudesta valittaa heille annetuista kirjallisista varoituksista on säädetty erikseen lain 53 a §:ssä. Virkamieslain 48 §:ssä säädetystä seuraa, että sanottu koskee myös päätöstä, jolla kirjallinen varoitus on annettu Korkeimman oikeuden esittelijälle. Näin ollen Korkeimman oikeuden jäsenelle tai esittelijälle annettuun varoitukseen haetaan 53 a §:n mukaan valittamalla muutosta Korkeimmalta oikeudelta, ja valituksen käsittelee Korkeimman oikeuden täysistunto.

6. Virkamieslain 53 §:n 3 momentin mukaan virkamiehen muutoksenhakuoikeus on suljettu kokonaisuudessaan pois muun muassa silloin, kun Korkein oikeus on antanut muulle virkamiehelleen kuin tuomareille ja esittelijöille varoituksen taikka lomauttanut tai irtisanonut tällaisen virkamiehen tai purkanut tämän virkasuhteen tai muuttanut virkasuhteen osa-aikaiseksi tai pidättänyt tämän virantoimituksesta. Perustetta tälle muutoksenhakuoikeuden rajoitukselle ei ole esitetty virkamieslain esitöissä, joissa on vain todettu ehdotettujen muutoksenhakusäännösten vastanneen aikaisemmin voimassa olleita (HE 291/1993 vp, s. 43).

7. Vuoden 1988 alusta lukien voimaan tulleen aiemman virkamieslain esitöissä (HE 238/1984 vp, s. 45, 46 ja 60) oli puolestaan lähinnä viitattu kysymyksessä olevien virkamiesten asemaan perusteena sille, että tuolloin ehdotettua ja säädettyä mahdollisuutta oikaisuvaatimuksen tekemiseen ei ulotettu näihin virkamiehiin. Poikkeussäännöksen perusteiden ja soveltamisalan osalta esitöissä ei kuitenkaan käsitelty enemmälti ylimpien oikeuksien virkamiehiä vaan sitä vastoin esimerkiksi tasavallan presidentin nimittämiä ylimpiä virkamiehiä, joiden virka-aseman todettiin edellyttävän erityistä luottamusta ja valvontaa ja joiden irtisanomisen oli tämän vuoksi oltava toimitettavissa erittäin nopeasti.

Korkeimman oikeuden kannanotot

8. Valtiovarainministeriön lausuntopyynnössä on viitattu hallintolainkäyttölain 7 §:ään, jonka mukaan valtioneuvoston alaisen viranomaisen ja ministeriön päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Koska Korkein oikeus ei selvästikään ole valtioneuvoston alainen viranomainen, oikeudesta valittaa sen virkamiesoikeudellisista päätöksistä on hallintolainkäyttölain 10 §:n mukaan säädettävä erikseen. Tarvittavat säännökset voidaan Korkeimman oikeuden käsityksen mukaan sijoittaa jatkossakin luontevasti valtion virkamieslakiin.

9. Jo virkamieslakia vuonna 1994 uudistettaessa päädyttiin siihen, että virkamies saattoi tehdä monista itseään koskevista päätöksistä oikaisuvaatimuksen koko valtionhallinnon yhteiselle virkamieslautakunnalle. Huhtikuun 2013 alusta lukien voimaan tulleen virkamieslain uudistuksen ja yleisen virkamieslautakunnan lakkauttamisen jälkeen pääsääntönä on 4 kohdassa kerrotuin tavoin ollut virkamiehen oikeus valittaa itseään koskevista päätöksistä hallintotuomioistuimiin.

10. Siinäkään tapauksessa, että Korkeimman oikeuden kansliavirkamiehiä koskevalle muutoksenhakuoikeuden rajoitukselle on virkamieslakia aikanaan säädettäessä ja uudistettaessa ollut perusteltu syy, sellaista on enää nykyisin vaikea nähdä olevan. Korkein oikeus siten katsoo, että sen kansliavirkamiehiä koskeva muutoksenhakuoikeuden rajoitus olisi aiheettomana kumottava. Lausuntopyyntöön liitetyssä luonnoksessa ehdotetun virkamieslain 55 §:n 3 momenttia olisi tästä syystä muutettava.

Presidentti Timo Esko

Kansliapäällikkö Tommi Vuorialho

 
Julkaistu 31.3.2016  Päivitetty 18.4.2017