Lausunnot

Korkein oikeus antaa lausuntoja tasavallan presidentille armahdusasioissa sekä oikeusministeriölle rikoksentekijöiden ulkomaille luovuttamista koskevissa asioissa. Korkein oikeus antaa pyydettäessä tasavallan presidentille lausunnon eduskunnan hyväksymistä laeista sekä Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksymistä maakuntalaeista. Korkein oikeus voi myös oma-aloitteisesti esittää valtioneuvostolle lain säätämistä tai muuttamista. Korkein oikeus voi lisäksi antaa lausuntoja lakiesityksistä.

Uusimmat lausunnot

Ahvenanmaan maakuntalakeja koskevat lausunnot

Oikeusministeriö voi pyytää korkeimmalta oikeudelta lausunnon Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksymistä maakuntalaeista ennen kuin ne esitellään tasavallan presidentille. Lausunnot julkaistaan ruotsinkielisinä.

Uusimmat lausunnot:

1.8.2019: Utlåtande gällande Ålands lagtings beslut 15.4.2019 om antagande av 1. landskapslag om ändring av landskapslagen om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom den Europeiska unionen 2. landskapslag om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser i rikslagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken 3. landskapslag om ändring av landskapslagen om fiske i landskapet Åland

1.8.2019: Utlåtande gällande Ålands lagtings beslut 10.4.2019 om antagande av 1. landskapslag om tillämpning på Åland av riksförfattningar om dataskydd 2. landskapslag om ändring av 5 kap. 41 § polislagen för Åland 3. landskapslag om upphävande av 34b § 2 och 3 mom. landskapslagen om miljöskydd

3.5.2019: Utlåtande gällande Ålands lagtings beslut 16.1.2019 om antagande av 1. vallag för Åland, 2. landskapslag om ändring av kommunallagen för landskapet Åland, 3. landskapslag om ändring av landskapslagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar, och 4. landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om valfinansiering

2.4.2019: Utlåtande gällande Ålands lagtings beslut 20.12.2018 om antagande av 1. landskapslag om ändring av polislagen för Åland och 2. landskapslag om ändring av polislagen för Åland


Lisää Ahvenanmaan maakuntalakeja koskevia lausuntoja löydät sivulta Utlåtanden.

 
Julkaistu 1.8.2019