Valtio korvausvelvolliseksi työpaikkakiusaamista koskeneessa asiassa

Julkaistu 25.6.2014  Päivitetty 26.6.2014

Korkein oikeus (KKO) on tänään antamallaan tuomiolla velvoittanut valtion maksamaan valtiovarainministeriössä toimineelle virkamiehelle korvauksia ansionmenetyksestä, lääke- ja sairauskuluista sekä oikeudenkäyntikuluista epäasiallista kohtelua koskevassa asiassa.

Kyseinen henkilö oli nimitetty valtiovarainministeriöön sijoitetun valtiovarain controller -toiminnon apulaiscontrollerin virkaan ajaksi 16.11.2007–31.12.2012. Hän oli kokenut heti viran vastaanotettuaan joutuneensa esimiehensä taholta eri tavoin tapahtuneen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun kohteeksi. Hän oli jäänyt sairauslomalle 2008 ja ongelmien jatkuttua lopulta irtisanoutunut virastaan 12.2.2009.

KKO totesi, että virkamiehen työtehtävät olivat jääneet virkaan astumisen jälkeen tehdyssä työjärjestyksen muutoksessa määrittelemättä. Myöskään tehtäväkuvausta hänen työtehtävistään ei ollut laadittu. Tästä syystä hän oli jäänyt epätietoiseksi siitä, mitä hänen tehtäviinsä oli kuulunut. Tämä oli vaikeuttanut tehtävien hoitoa, varsinkin kun perehdytys työhön oli ollut riittämätöntä ja esimies oli kieltäytynyt suorasta kahdenkeskisestä yhteydenpidosta hänen kanssaan. KKO katsoi myös, että työnantaja ei ollut ryhtynyt riittäviin toimiin sairauslomaan johtaneen epäasiallisen kohtelun selvittämiseksi. Työnantaja oli laiminlyönyt työturvallisuuslaissa edellytetyn toimimisvelvollisuuden ja oli siten velvollinen korvaamaan tästä aiheutuneen vahingon.

KKO kumosi Helsingin hovioikeuden vuonna 2012 antaman tuomion, jossa korvausvaatimukset oli hylätty. Näin ollen Helsingin käräjäoikeuden 15.10.2010 antaman tuomion lopputulos jäi pääosin ennalleen.

Sen sijaan KKO katsoi, että valtiota ei voitu tuomita maksamaan korvausta henkisestä kärsimyksestä, koska vahingonkorvauslain mukaiset edellytykset eivät täyttyneet. Valtiota ei myöskään velvoitettu maksamaan korvausta ansionmenetyksestä siltä ajalta, jolloin viranhaltija oli irtisanoutumisensa jälkeen hakeutunut toisen työnantajan palvelukseen. Näiltä osin hovioikeuden tuomion lopputulos jäi siis voimaan.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta äänestettiin. Kaksi jäsentä olisi pysyttänyt hovioikeuden tuomion lopputuloksen ennallaan.

Korkeimman oikeuden tuomio (26.6.2014, dnro S2012/574) on tilattavissa kirjaamosta p. 02956 40050 tai korkein.oikeus(a)oikeus.fi.

Lisätiedot: esittelijäneuvos Katariina Sorvari, puh. 02956 40055, katariina.sorvari@oikeus.fi