Tiedote 6.6.2012 - KKO:n jäsenet eivät toimi riidan osapuolen nimeäminä välimiehinä

Julkaistu 6.6.2012

Tiedotusvälineissä on esitetty käsityksiä, joiden mukaan tuomareiden välimiestehtäviin liittyy korruption vaaraa, koska tiedot riidan osapuolista eivät ole julkisia. Ongelmaksi on nähty se, että välimies on riidan osapuolen nimeämä ja saa tehtävästä osapuolen maksaman palkkion.

Korkeimman oikeuden (KKO) jäsenet eivät koskaan toimi riidan osapuolen nimeämänä välimiehenä. Sivutoimilupia myönnetään ja käytännössä myös pyydetään vain tapauksissa, joissa tuomari toimii välimiesmenettelyn puheenjohtajana tai ainoana välimiehenä. Puheenjohtajan valitsevat riidan asianosaisten nimeämät välimiehet yhdessä tai jokin puolueeton taho, kuten Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Ainoan välimiehen nimeää yleensä kumpikin riidan asianosainen yhdessä tai puolueeton taho, käytännössä useimmiten Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Tällainen välimies ei ole toiminnassaan riippuvainen kummastakaan asianosaisesta. Välimiesten palkkio määrätään välitystuomiossa yleensä sen asianosaisen maksettavaksi, joka on hävinnyt asian.

Tuomarinjääviä koskevien oikeudenkäymiskaaren säännösten mukaan tuomari on esteellinen muun muassa silloin, kun hän on käsitellyt samaa asiaa toisessa tuomioistuimessa, muussa viranomaisessa tai välimiehenä. Tuomari on esteellinen myös, jos jokin muu kyseisissä säännöksissä tarkoitettuun seikkaan rinnastettava seikka antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta. Esteellisyyssäännösten tahallinen rikkominen tulee rangaistavaksi virkavelvollisuuden rikkomisena. Tuomari on myös rikosoikeudellisessa vastuussa, mikäli hänen katsotaan välimiehenä toimiessaan ottaneen lahjuksia.

Sivutoimilupaa koskevan hakemuksen yhteydessä korkeimman oikeuden presidentille toimitetaan myös tieto välimiesmenettelyn osapuolista. Nämä tiedot ovat kuitenkin lain mukaan salassa pidettäviä (valtion virkamieslain 18 §:n 4 momentti).

Lisätiedot: Viestintäpäällikkö Pia Sive, p. 02956 40052