Korkeimmassa oikeudessa julistetaan haettavaksi kaksi esittelijäneuvoksen (T 13) määräaikaista virkaa

Viimeinen hakupäivä:
14.12.2018
Ilmoittava virasto:
Korkein oikeus

Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin, joka antaa ratkaisuja tulkinnanvaraisissa lainsoveltamistilanteissa. Työ korkeimmassa oikeudessa mahdollistaa laajan perehtymisen tuomioistuinlaitoksen toimintaan ja ajankohtaisiin kysymyksiin niin siviili-, rikos- kuin prosessioikeudenkin alalla. Korkeimmassa oikeudessa voit syventyä oikeudellisiin haasteisiin ja kouluttautua uuteen sekä kehittää tuomarintaitoja.

Korkeimmassa oikeudessa asiat käsitellään esittelijän valmistelun ja ratkaisuehdotusten pohjalta. Valmisteluun kuuluu oikeuskäytännön ja muiden kotimaisten ja kansainvälisten oikeuslähteiden selvittäminen sekä eri ratkaisuvaihtoehtojen analysoiminen ja punninta. Esittelijä osallistuu asian käsittelyyn istunnossa.

Haettavina olevat esittelijäneuvoksen virat ovat palkkaluokassa T13 (ilman kokemuslisiä 4 986,63 euroa/kk). Ne täytetään aikaisintaan 1.1.2019 lukien ja mahdollisesti myöhemmästä ajankohdasta lukien. Määräaikainen virka täytetään määrätyksi ajaksi, enintään viideksi vuodeksi.

Ketkä voivat hakea virkoja

Esittelijän viroista on säädetty korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 ja 14 §:ssä sekä tuomioistuinlaissa.

Hakijan tulee täyttää tuomarin viran kelpoisuusvaatimukset, joita ovat tuomioistuinlain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettu oikeustieteen tutkinto ja viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Esittelijän tehtävä edellyttää hyvää laintuntemusta ja oikeudellista arviointikykyä sekä suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Esittelijöiden erityisiä osaamisen alueita voidaan ottaa tehtävänjaossa huomioon.

Hakumenettely

Hakemus liitteineen (esimerkiksi nimikirja, tutkintotodistus, työtodistukset, CV, suositus) toimitetaan 14.12.2018 klo 16.15 mennessä korkeimman oikeuden kirjaamoon, postiosoite PL 301, 00171 Helsinki, sähköpostiosoite korkein.oikeus@oikeus.fi ja käyntiosoite Pohjoisesplanadi 3.

Lisätietoja antaa kansliapäällikkö Tommi Vuorialho, puhelin 02956 40110 ja sähköposti tommi.vuorialho@oikeus.fi.

 
Julkaistu 30.11.2018