KKO:2017:61

Asiantuntija - Palkkio

Diaarinumero: S2015/757
Taltionumero: 1612
Antopäivä: 29.8.2017

Korkein oikeus oli pyytänyt asiantuntijalausunnon sairaanhoitopiiriltä, jonka puolesta lausunnon oli antanut sairaanhoitopiirin viranhaltija. Häntä kuultiin asianosaisten pyynnöstä suullisesti Korkeimmassa oikeudessa, ja hän vaati palkkiota suulliseen kuulemiseen liittyvästä ajankäytöstään. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla palkkiovaatimus hylättiin. Ks. KKO:2015:101

OK 17 luku 66 § 1 mom

Asiantuntijan palkkiovaatimus

Korkein oikeus pyysi liikennevakuutuskorvausta koskevassa asiassa asiantuntijalausunnon sairaanhoitopiiriltä, joka toimitti professori, toimialajohtaja A:n lausunnon. Lausunnon antamisen jälkeen asianosaiset pyysivät, että A:ta kuullaan Korkeimmassa oikeudessa suullisesti.

A:ta kuultiin Korkeimman oikeuden suullisessa käsittelyssä 15.6.2017. Kuulemisensa yhteydessä hän vaati, että asianosaiset velvoitetaan suorittamaan hänelle asiantuntijan palkkiona 1 800 euroa tai että palkkio suoritetaan valtion varoista.

Asianosaiset hyväksyivät palkkiovaatimuksen määrältään ja jättivät sen perusteen oikeuden ratkaistavaksi.

Korkeimman oikeuden ratkaisu

Perustelut

Palkkiovaatimuksen perusteet ja kysymyksenasettelu

1. A on ilmoittanut palkkiovaatimuksensa perustuvan työhön ja ajanhukkaan, joka liittyy suulliseen kuulemiseen sekä siihen valmistautumiseen ja matkustamiseen. Hän on ilmoittanut olevansa edelleen sairaanhoitopiirin toimialajohtajan virassa. Sairaanhoitopiiri oli maksanut hänelle palkkion lausunnon laatimisesta ja korvaa hänen matkakulunsa, mutta hän ei saa sairaanhoitopiiriltä erillistä korvausta suulliseen kuulemiseen liittyvästä ajankäytöstään. Hänellä ei ole työaikaa.

2. Asiassa on kysymys siitä, onko asiantuntijalla, joka on julkisen viran haltija, oikeus saada palkkio siltä osin kuin häntä kuullaan suullisesti tuomioistuimessa.

Sovellettavat säännökset ja aikaisempi ennakkopäätös

3. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 36 §:n mukaan asiantuntija antaa lausuntonsa kirjallisesti. Asiantuntijaa on kuultava tuomioistuimessa suullisesti, jos se on tarpeen asiantuntijan lausunnon epäselvyyksien, puutteellisuuksien tai ristiriitaisuuksien poistamiseksi, jos tuomioistuin katsoo sen muusta syystä tarpeelliseksi taikka jos asianosainen sitä pyytää eikä kuuleminen ole ilmeisesti merkityksetöntä.

4. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 66 §:n 1 momentin mukaan asiantuntijalla on oikeus saada kohtuullinen palkkio työstään ja ajanhukasta sekä korvaus tarpeellisista kuluistaan. Jos lausunnon on antanut viranomainen taikka julkisen viran tai toimen haltija taikka se, joka on määrätty antamaan lausuntoja kysymyksessä olevalta alalta, palkkio ja korvaus suoritetaan ainoastaan, jos siitä on erikseen säädetty. Pykälän 2 momentti sisältää säännökset siitä, kuka tai ketkä eri tilanteissa vastaavat asiantuntijan palkkion ja korvauksen suorittamisesta.

5. Yliopistolliset sairaanhoitopiirit antavat tuomioistuimille lausuntoja lääketieteellistä asiantuntemusta edellyttävistä kysymyksistä. Käytäntö ei perustu nimenomaisiin säännöksiin vaan siihen, että sosiaali- ja terveysministeriö on 31.10.2014 sairaanhoitopiireille ja tuomioistuimille toimittamassaan kirjeessä pyytänyt yliopistollisia sairaanhoitopiirejä antamaan vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja sellaista pyytävälle tuomioistuimelle.

6. Korkein oikeus on ennakkopäätöksessään KKO 2015:101 ratkaissut kysymyksen siitä, oliko tuomioistuimen pyynnöstä asiantuntijalausunnon antaneella sairaanhoitopiirillä oikeus saada korvaus lausunnon antamisesta. Ratkaisun mukaan sairaanhoitopiirillä ei ollut oikeutta vaatimaansa korvaukseen, koska se oli antanut lausuntonsa viranomaisena. Ratkaisun kohteena olleessa tapauksessa lausunnon laatijaa ei ollut kuultu tuomioistuimessa suullisesti.

Korkeimman oikeuden arviointi

7. Asiantuntijan oikeus palkkioon määräytyy oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 66 §:n 1 momentin perusteella. Säännös koskee asiantuntijana toimimiseen liittyvää työtä ja ajanhukkaa sekä kirjallisen lausunnon antamisen että mahdollisen suullisen kuulemisen osalta.

8. A on toiminut asiassa asiantuntijana sairaanhoitopiirin viranhaltijana. Hänen oikeutensa palkkioon edellyttäisi siten oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 66 §:n 1 momentin jälkimmäisen virkkeen mukaisesti, että oikeudesta palkkioon olisi erikseen säädetty. Kun tällaista sääntelyä ei ole sairaanhoitopiirien ja niiden viranhaltijoiden osalta annettu, A:lla ei ole oikeutta vaatimaansa palkkioon. Asiaa ei ole aihetta arvioida toisin sen vuoksi, että A:n kuuleminen suullisesti Korkeimmassa oikeudessa on perustunut asianosaisten pyyntöön.

Päätöslauselma

A:n palkkiovaatimus hylätään.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Juha Häyhä, Pekka Koponen, Ari Kantor, Tuomo Antila ja Päivi Hirvelä. Esittelijä Johanna Ehtamo-Kettunen.

 
Julkaistu 29.8.2017