KKO ratkaisi kaksi Ahvenanmaan maakunnan ja valtakunnan välistä toimivaltakiistaa

Julkaistu 29.6.2017

Korkein oikeus (KKO) on tänään antanut ratkaisunsa kahdessa asiassa, joissa Ahvenanmaan maakunnan hallituksella ja maa- ja metsätalousministeriöllä oli eriävät käsitykset siitä, miten toimivalta valtakunnan ja maakunnan kesken jakautuu yhtäältä kalastuskiintöitä koskevassa asiassa ja toisaalta eräässä maatalouden valtiontakausasiassa. Ahvenanmaan itsehallintolain 60 §:n mukaan KKO voi jommankumman osapuolen esityksestä ratkaista kyseisen kaltaisia toimivaltakiistoja. Tällaiset toimivaltariidat ovat kuitenkin harvinaisia.

Toinen asioista koski sitä, onko maa- ja metsätalousministeriö toimivaltainen päättämään Euroopan unionin Suomelle jakamien kalastuskiintiöiden jaosta maakunnan ja valtakunnan kesken, jos ministeriön ja maakunnan hallituksen välillä ei vallitse siitä yhteisymmärrystä. Maakunnassa maakuntapäivillä on yksiselitteisesti lainsäädäntövalta ja maakunnan hallituksella on toimivalta tehdä hallintopäätöksiä kalastuksen alalla. Päätöksessään KKO painotti, että valtakunnan ja maakunnan yhteisymmärrys on ensisijainen tapa päättää asiasta mutta totesi, että jos näin ei saavuteta ratkaisua, maa- ja metsätalousministeriöllä on toimivalta tehdä päätös. Euroopan unionin oikeus edellyttää Suomelta päätöstä siitä, miten vuosittaiset kalastuskiintiöt käytetään. Sellainen päätös puolestaan edellyttää, että Suomen kalastuskiintiöt jaetaan valtakunnan ja maakunnan kesken. On siis päätettävä yhdestä toimenpiteestä, ja vain yksi toimenpide voidaan tehdä. Ahvenanmaan itsehallintolain 59 b §:n mukaan tällaisessa tilanteessa toimenpiteestä päättää valtakunnan viranomainen. Ennen päätöksentekoa asiasta on neuvoteltava maakunnan viranomaisen kanssa yhteisymmärrykseen pyrkien, ja päätöksenteossa maakunnan viranomaisen näkökannat on otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon. Elleivät nämä edellytykset täyty, ministeriön päätös voidaan hallintoprosessissa kumota. KKO äänesti asiasta. Yksi jäsen ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen.

Toinen asia taas koski sitä, onko valtakunnan viranomaisilla maatiloille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain nojalla toimivalta ryhtyä toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat maatiloihin maakunnassa. Tässä tapauksessa KKO katsoi, että valtakunnan viranomaiset eivät olleet toimivaltaisia kyseisen lain nojalla myöntämään luotoille valtiontakauksia maakunnassa. KKO tulkitsi itsehallintolakia niin, että säännökset, jotka koskevat valtiontakauksen myöntämistä maatiloille ovat maa- ja metsätaloutta koskevaa lainsäädäntöä, joka puolestaan kuuluu maakunnan lainsäädäntövaltaan. Tämän vuoksi valtakunnan laki tällä alalla ei ollut voimassa maakunnassa.


Lisätiedot: oikeussihteeri Pia Haga, puh. 02956 40156, pia.haga(at)oikeus.fi

Ratkaisut (H2016/170 ja H2016/171, 29.6.2017, ruotsiksi) ovat tilattavissa kirjaamosta, puh. 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi