Määräaikainen esittelijäneuvoksen (T 13) virkasuhde

Viimeinen hakupäivä:
09.08.2017
Ilmoittava virasto:
Korkein oikeus

Määräaikainen esittelijäneuvoksen (T 13) virkasuhde korkeimmassa oikeudessa ajaksi 1.9.2017–31.12.2018

Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin, joka antaa ratkaisuja tulkinnanvaraisissa lainsoveltamistilanteissa. Työ korkeimmassa oikeudessa mahdollistaa laajan perehtymisen tuomioistuinlaitoksen toimintaan ja ajankohtaisiin kysymyksiin niin siviili-, rikos- kuin prosessioikeudenkin alalla. Korkeimmassa oikeudessa voit syventyä oikeudellisiin haasteisiin ja kouluttautua uuteen sekä kehittää tuomarintaitoja.

Korkeimmassa oikeudessa asiat käsitellään esittelijän valmistelun ja ratkaisuehdotusten pohjalta. Valmisteluun kuuluu oikeuskäytännön ja muiden kotimaisten ja kansainvälisten oikeuslähteiden selvittäminen sekä eri ratkaisuvaihtoehtojen analysoiminen ja punninta. Esittelijä osallistuu asian käsittelyyn istunnossa.

Ketkä voivat hakea avoinna olevaa määräaikaista virkasuhdetta

Esittelijäneuvoksen virkasuhde on palkkaluokassa T13 (ilman kokemuslisiä 4937,26 euroa/kk).

Esittelijän viroista on säädetty korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 ja 14 §:ssä sekä tuomioistuinlaissa.

Hakijan tulee täyttää tuomarin viran kelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuusvaatimuksena on tuomioistuinlain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettu oikeustieteen tutkinto sekä viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Esittelijän tehtävä edellyttää hyvää laintuntemusta ja oikeudellista arviointikykyä sekä suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Esittelijöiden erityisiä osaamisen alueita voidaan ottaa tehtävänjaossa huomioon.

Hakumenettely

Hakemus liitteineen (esimerkiksi nimikirja, tutkintotodistus, työtodistukset, CV, suositus) toimitetaan 9.8.2017 klo 16.15 mennessä korkeimman oikeuden kirjaamoon, PL 301, 00171 Helsinki, sähköpostiosoite korkein.oikeus@oikeus.fi ja kirjaamon käyntiosoite Pohjoisesplanadi 3.

Lisätietoja antaa kansliapäällikkö Tommi Vuorialho, puhelin 02956 40110, sähköposti: tommi.vuorialho@oikeus.fi.

 
Julkaistu 28.6.2017